Invited Speakers

Prof. Oleh Matviykiv
Prof. Oleh Matviykiv
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Prof. Andrzej Napieralski
Prof. Andrzej Napieralski
Lodz University of Technology, Poland